17 มิ.ย. 2023 เวลา 05:36 • การเมือง
เรื่องของเรื่อง คือ ความจริงมีสองแบบ
1) “Truth”
คือ ความจริงที่มีมุมมองและความคิดเห็นเข้าไปเจือปน
และเป็นความจริงที่ขึ้นกับ “เวลา” จึงเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและข้อมูลใหม่ๆ
2) “Fact”
คือ “สัจนิรันดร์” ซึ่งเป็นตรรกะทางคณิตศาสตร์
หรือ ในภาษาพระคือ
อกาลิโก
คือ ความจริงที่ไม่ขึ้นกับเวลา
จริงมายังไง ก็ จริงไปยังงั้น!
อกาลิโก หมายความว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ให้ผลทุกเมื่อทุกโอกาส ให้ผลตามลำดับแห่งการปฏิบัติ คือได้บรรลุเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้น ได้บรรลุถึงระดับใหนก็ให้ผลในระดับเมื่อนั้น ทั้งความจริงความแท้แห่งพระธรรมนี้ไม่มีกำหนดอายุกาล จริงแท้อยู่ตลอดกาล จริงแท้อย่างนั้นทุกยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้ พระธรรมจึงได้ชื่อว่า อกาลิโก (ไม่ขึ้นกับกาล)
โฆษณา