22 มิ.ย. 2023 เวลา 03:49 • ปรัชญา

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 มีนาคม 2566
ประธานฯ, ที่ปรึกษาฯ, คณะกรรมการฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
และ คณะคณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทางสังคม สัมมนาการจัดการทางสังคมอย่างยั่งยืน ให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม เพื่อนิสิตได้รับความรู้ และประสบการณ์การทำงาน เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ต่อไป
โดย ดร.เจมส์ ประธานฯ สหกรณ์ฯ และอาสาสมัครสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลในการศึกษาดูงาน
โฆษณา