22 มิ.ย. 2023 เวลา 07:13 • ความคิดเห็น
เวลานี้ โลกแคบเข้ามา
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
โดย "เทคโนโลยี"
แต่คน
ยิ่งแตก ยิ่งแยกกัน
โดย "ทิฏฐิ"
- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) -
" 3 ความต่างที่เหมือนกัน "
- ARL (Airport Rail Link)
- MRTA (Mass Rapid Transit Authority of Thailand)
- SRT (State Railway of Thailand)
จุดตัดทั้ง 3 ณ สถานีหัวหมาก
ที่มา Instagram:
Cr.ภาพ - instagram.com/oatoasta
#MonoRail
โฆษณา