27 มิ.ย. 2023 เวลา 08:43 • การศึกษา

เครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. เครื่องบินโดยสาร (Passenger Flight)
ประกอบด้วยที่นั่งสำหรับผู้โดยสารทั้งหมด (Main deck + Upper deck) สามารถบรรทุกสินค้าได้เฉพาะด้านล่างและด้านท้ายของเครื่องบินเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสัมภาระของผู้โดยสาร
2. เครื่องบินกึ่งโดยสาร (Combi Flight or Combination of Passenger & Main deck loader)
ประกอบด้วย ที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านบน และพื้นที่ที่เหลือสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมด เครื่องบินประเภทนี้จะให้บริการการขนส่งสินค้าควบคู่ไปกับการขนส่งผู้โดยสาร โดยจะมีระวางบรรทุกสินค้าไว้ตรงบริเวณท้องเครื่องบิน ในปัจจุบันการให้บริการขนส่งสินค้าลักษณะดังกล่าวนับเป็นแหล่งรายได้เสริมที่สำคัญของสายการบินโดยสารหลายแห่ง สายการบินที่ให้บริการแบบผสมผสานจึงเรียกว่า Combined Carriers
3. เครื่องบินบรรทุกสินค้า (Charter Flight, Cargo Flight, Freighter)
เป็นเครื่องบินสำหรับบรรทุกสินค้าทั้งหมด ไม่มีส่วนของที่นั่งผู้โดยสาร การบริการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ หรือ All-Cargo-Air-Lines ซึ่งเป็นการขนส่งเฉพาะสินค้าไม่มีการขนส่งผู้โดยสาร จึงเรียกว่า Freighters ในปัจจุบันทั่วโลกมีสายการบินรายใหญ่ๆ ที่ให้บริการในลักษณะนี้และเป็นสมาชิกของสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศไม่ถึง 40 ราย
โฆษณา