8 ก.ค. 2023 เวลา 06:15 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ดูงบการเงิน ทำให้รู้อะไร?

เวลาเราจะลงทุนในหุ้นแต่ละตัว เราควรที่จะอ่านงบการเงินเบื้องต้นให้เป็น เพื่อดูปัจจัยพื้นฐานและมูลค่าของหุ้นที่เราจะซื้อนั่นเองครับ
1
อยากรู้อะไรในงบการเงิน นั้นบอกสถานะของบริษัทอย่างไรบ้าง ให้ดูดังนี้ครับ
1.บริษัท รวยหรือไม่รวย ?
ให้ดูงบแสดงฐานะการเงิน
-สินทรัพย์
-หนี้สิน
-ส่วนของเจ้าของ
เพื่อวิเคราะห์ขนาดของกิจการ
ทรัพยากรที่ใช้ดำเนินงาน
ภาระผูกพันของกิจการ
ประมาณการหนี้สินที่จะเกิดขึ้น
จำนวนเงินทุนของกิจการ
โครงสร้างของเงินทุน
2.บริษัทเก่งหรือไม่เก่ง ?
ให้ดูจากงบกำไรขาดทุน
-รายได้
-ต้นทุน
-กำไร
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของกิจการ
อัตรากำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
อัตรากำไรสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
แนวโน้มการเจริญเติบโต
3.บริษัทจะไปรอดหรือไม่รอด?
ให้ดูจากงบกระแสเงินสด
-เงินสดหมุนเวียน
-กระแสเงินสดเข้า
-กระแสเงินสดออก
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการบริหารงาน
ความมั่นคงของกิจการ
ความสามารถในการจัดการเงิน
สภาพคล่องของกิจการ
กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการ
4.บริษัทมั่นคงแค่ไหน?
ให้ดูจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
-มูลค่าพื้นฐานหุ้น
-กำไรสะสม
-เงินปันผล
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทุนระหว่างต้นงวดกับปลายงวด
กำไรหรือขาดทุนสะสม
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น (EPS)
การจ่ายเงินปันผล
5.บริษัทโปร่งใส่หรือไม่?
ให้ดูจากหมายเหตุประกอบงบ
-นโยบายทางบัญชี
-รายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อวิเคราะห์นโยบายที่ใช้ในการจัดทำบัญชี
สาระสำคัญที่ไม่ได้แสดงในงบ
เหตุการณ์ที่ผิดปกติ
เมื่อเราดูงบการเงิน 5 ส่วนนี้เป็นแล้ว จะช่วยให้เพื่อนๆนักลงทุนวิเคราะห์ เลือกที่จะซื้อหุ้นที่เหมาะสมมาในพอร์ตของพวกเรากันนะครับ
งบการเงินทำให้รู้อะไร ?
#SalaryStock
โฆษณา