มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ส่งมอบพาหนะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อให้อนาคตของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเตรียมพร้อมสำหรับการการขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 66 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถรับส่งนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดเตรียมรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง จนเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ที่กำหนดไว้ในงานบริการรับส่งนักเรียน
โดยผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นหนึ่งในโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 325 คน
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ถนนที่ใช้สัญจรบางส่วนเป็นดินลูกรัง ทำให้ยากลำบากต่อการเดินทางมาโรงเรียน จึงมีนักเรียนบางส่วนพักค้างนอนที่โรงเรียน โดยเดินทางมาโรงเรียนในเช้าวันจันทร์ และพักนอนอยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งเย็นวันศุกร์จึงเดินทางกลับไปพักอาศัยกับผู้ปกครอง ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนมีรถยนต์บรรทุกโดยสารขนาดกลาง (ชนิด 6 ล้อ) เป็นพาหนะในการรับส่งนักเรียน จำนวน 1 คัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา