SABINA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
SABINA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภายใต้โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสอันดีให้นิสิตได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี รวมถึงการให้นิสิตได้มีการเรียนรู้ สัมผัสชีวิตนอกห้องเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงานในอนาคต เกิดจิตอาสา รู้จักเสียสละ และเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 23-26 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, บ้านเชตะวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และ โรงเรียนบ้านผาตูบ หมู่ที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกป่าร่วมกับชาวบ้าน ณ บ้านเชตะวัน กิจกรรมสอนน้องๆนักเรียนทำยาดม ให้ความรู้เรื่องของโรคเบาหวาน และฝุ่น PM2.5 ณ โรงเรียนบ้านผาตูบ อีกทั้งนิสิตจะได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา