15 ส.ค. 2023 เวลา 05:00 • ธุรกิจ

: 188 : ช่วย-ทำที่บ้าน

เป็นเรื่องปกติที่ครอบครัว
[หรือผู้นำภายในครอบครัว]
จะจัดระเบียบโครงสร้าง
การถือครองทรัพย์สิน
ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป
และนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของธุรกิจครอบครัว
อย่างไรก็ตาม
ผู้นำครอบครัว
ต้องเตรียมคนรุ่นต่อไป
เพื่อสืบทอดทรัพย์สิน
และดำเนินการตามโครงสร้าง
อย่างเหมาะสม
สมาชิกครอบครัว
ควรสื่อสารถึงพัฒนาการของ
บทบาทและความรับผิดชอบ
ผ่านธรรมนูญครอบครัว
หน่วยธุรกิจของครอบครัว
[บริษัทจำกัด]
มักใช้เกี่ยวกับการโอน
และการจัดการความมั่งคั่ง
เมื่อนำไปใช้และจัดการ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ยานพาหนะนี้
สามารถให้กลไก
ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดการ
ความมั่งคั่งของครอบครัว
การโอนความมั่งคั่งครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพทางภาษี
ตลอดจนโครงสร้างที่มีคุณค่า
เพื่อแนะนำ
สมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่
ให้รู้จักประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความมั่งคั่ง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความร่วมมือ การจัดการ
และการปฏิบัติการ
อันที่จริงแล้ว เรื่องดังกล่าวนี้
เป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับเหตุผลทางภาษี
และที่ไม่ใช่เหตุผลทางภาษี
ที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ทางกฎหมายที่เหมาะสม
กิจกรรมและหน้าที่
บางอย่างที่จำเป็น จะต้องเกิดขึ้น
กับสมาชิกครอบครัว ได้แก่
- การมีส่วนร่วมในการเจรจา
เกี่ยวกับการสร้างบริษัทจำกัด
และบทบัญญัติที่กำกับดูแล
สามารถให้โอกาสในการสอน
สมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่
เกี่ยวกับความสำคัญ
ของการจัดการ การดำเนินงาน
การกระจาย และการจัดหากำไร
และขาดทุน และผลที่ตามมา
ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือเธอ
- การลงทุนโดยสมาชิกครอบครัว
ทั้งที่อายุน้อยกว่าและมากกว่า
ของทรัพย์สินส่วนบุคคล
ในธุรกิจของครอบครัว
นี่อาจเป็นโอกาส
ให้สมาชิกครอบครัว
ที่อายุน้อยกว่าได้ลองลงทุน
ในสินทรัพย์ของพวกเขา
บนความเสี่ยง และ/หรือ
ผลตอบแทนที่สัมพันธ์กับการลงทุน
- การให้โอกาส
สมาชิกครอบครัวรุ่นใหม่
ในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร
ของกิจการหนึ่งคนหรือมากกว่า
สิ่งนี้สามารถให้โอกาส
สมาชิกครอบครัว
ที่อายุน้อยกว่าในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการการลงทุน
รวมถึงการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกการลงทุน
และบทบาทการตัดสินใจอื่น ๆ
ข้อกำหนดเหล่านี้
สามารถช่วยให้คนรุ่นอาวุโส
เปลี่ยนบทบาทและความรับผิดชอบ
บางส่วนหรือทั้งหมดจากรุ่นสู่รุ่น
ในเวลาเดียวกัน
ก็ทำให้สมาชิกครอบครัวหลายคน
มีส่วนร่วมในบทบาทที่แตกต่างกัน
จะเห็นได้ว่า การบูรณาการ
ของสมาชิกครอบครัวรุ่นต่อ ๆ มา
ในองค์กรของครอบครัว
สามารถเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
เป็นการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกครอบครัว
ที่มีประสบการณ์น้อยได้มีส่วนร่วม
กับผลประโยชน์ของความมุ่งมั่น
แบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเอง
มีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ
การพัฒนาโครงสร้าง
เพื่อการสืบทอดธุรกิจ/ตำแหน่ง
ไม่ว่าจะใช้รากฐาน
[ค่านิยมครอบครัว]
หรือตัวตนของครอบครัว
แต่ละคนต้องการนโยบาย
และขั้นตอนในการบูรณาการ
ของสมาชิกครอบครัว
รวมถึงการสื่อสารระหว่างกัน
ข้อแนะนำที่น่าจะพอเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาโครงสร้าง
เพื่อการสืบทอดธุรกิจ/ตำแหน่ง
- ควรแนะนำสมาชิกครอบครัว
ถึงโครงสร้างกฎหมาย บทบาท
และความรับผิดชอบต่อหน่วยธุรกิจ
- โครงสร้างจะบรรจุอย่างไร?
- พิจารณาถึงอารมณ์ อุปนิสัย
ความไว้วางใจ และการตัดสินใจ
ของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน
- ลดการแข่งขันระหว่างรุ่น
หรือความขัดแย้งในการบริหาร
ในช่วงเริ่มต้น
เพราะสิ่งที่ผู้นำธุรกิจและครอบครัว
ตระหนักอย่างมาก [ย้ำ และขอย้ำ]
นั่นก็คือ จุดแข็งและจุดอ่อน
ย่อมผุดขึ้นสู่ผิวน้ำ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่อสมาชิกครอบครัวเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาโครงสร้าง
เพื่อการสืบทอดธุรกิจ/ตำแหน่ง
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กิจการ
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#ธรรมนูญครอบครัว
#นิติบุคคล #บริษัทจำกัด
#การเจรจา #การลงทุน
#ผู้ถือหุ้น #หุ้นส่วน
#โครงสร้างเพื่อการสืบทอดธุรกิจ
#โครงสร้างเพื่อการสืบทอดตำแหน่ง
#การสืบทอดธุรกิจ
#การสืบทอดตำแหน่ง
: Pictures Resource :
Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash
โฆษณา