สิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น และที่มีประโยชน์ที่สุดคือสิ่งที่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น
  • 2
โฆษณา