โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL สถาบันอินทรานส์
การทำงานคือ การแก้ปัญหา
แต่การแก้ปัญหา เรามักเจอความท้าทายต่อไปนี้
1. เวลาจะแก้ปัญหา มันคิดไม่ออก
แก้ปัญหาไม่ตก หาทางออกไม่เจอ
2. ทำไมปัญหามันจึงซับซ้อน
ทำไมจึงแก้ปัญหาไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซักที
3. คิดทีไร มันก็ได้แต่แนวทางเดิมๆ ไม่มีอะไรใหม่
4. องค์กรไม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาปัญญาด้วยตนเองไม่ได้
ปัญหาดังกล่าวเป็นเพราะขาดมุมมองเชิงระบบ
ในการทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของระบบ
เราสามารถอุปมาอุปไมยได้จาก ทฤษฎีกาแฟร้อน หรือ Coffee Theory
โดยมีคุณสมบัติสำคัญ 6 ประการคือ
1. ความเป็นหนึ่งเดียว
2. องค์ประกอบ
3. การเชื่อมโยง
4. การผุดกำเนิด
5. ศักยภาพที่แตกต่าง
6. คุณค่าและความหมาย
ดูคลิปเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CVUBP5ZcREk
กาแฟร้อนคือระบบ
กระบวนการเรียนรู้ก็คือระบบ
ทั้งสองมีธรรมชาติเดียวกัน
ศักยภาพของกาแฟร้อนในรูปของรสชาติและความหอมเกิดขึ้นได้อย่างไร
ศักยภาพทางปัญญาที่ใช้แก้ปัญหา
และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
ก็เกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน
ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ศาสตร์เชิงระบบแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา