29 ส.ค. 2023 เวลา 05:00 • ธุรกิจ

: 189 : ช่วย-ทำที่บ้าน

ความปรารถนาที่จะสร้าง
กิจการครอบครัวที่ยั่งยืน
ครอบครัวดำรงอยู่ได้
ตลอดหลายชั่วอายุคน
สิ่งเหล่านี้ พอจะเรียกว่า
“มรดก” ได้หรือไม่?
การพัฒนามรดก
ของครอบครัวหลายรุ่น
เป็นกระบวนการที่แท้จริง
ไม่ใช่เหตุการณ์!!!
ความสำเร็จการสร้างมรดกนั้น
มาจากการลงทุนด้านเวลา
พลังงาน และทรัพยากรอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นผ่าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
และการทำงานหนัก
การสร้างมรดกเกี่ยวข้องกับ
การนำสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อ
เพื่อความสำเร็จในระยะยาว
แม้ว่าจะไม่มีกลยุทธ์
ที่เหมาะกับทุกด้าน
สำหรับธุรกิจครอบครัว
ในด้านใดก็ตาม
แต่ก็มีองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่ทุกครอบครัวจะได้รับประโยชน์
นั่นคือ
• ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย
• โครงสร้างและกลยุทธ์
• การศึกษาและการพัฒนา
องค์ประกอบข้างต้น
ไม่ใช่เป็นรายการตรวจสอบ
แต่เป็นกรอบแนวคิด
ที่คุณสามารถนำไปใช้
กับสถานการณ์
และเป้าหมายเฉพาะของคุณได้
เริ่มต้นด้วยปรัชญาและจุดมุ่งหมาย
เนื่องจากแต่ละครอบครัว
จะต้องตัดสินใจว่า
เป้าหมายสูงสุดของตนคืออะไร
อุดมคติอะไรเป็นแก่นแท้ของตัวตน
และสิ่งที่ครอบครัวต้องการที่จะเป็น
ซึ่งทำให้มรดกของครอบครัว
ถูกสร้างขึ้นและคงอยู่ต่อไป
ด้วยความตั้งใจที่ชัดเจน
ความชัดเจนเกี่ยวกับจุดมุ่หมาย
ช่วยให้สามารถกำหนดโครงสร้าง
และกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้
มรดกของธุรกิจครอบครัว
ได้รับการส่งต่อและดูแลรักษา
ด้วยการพัฒนาที่นำทุนมนุษย์
ของครอบครัวไปลงทุนใหม่
อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น คุณต้องเฝ้าสังเกตว่า
ส่วนใดบ้าง?
ที่ธุรกิจครอบครัว
ของคุณมีอยู่แล้ว
ส่วนใดบ้าง?
ที่จำเป็นต้องปรับปรุงหรือฟื้นฟู
และส่วนใดบ้าง?
ที่คุณมีช่องว่างที่เห็นได้ชัดเจน
การทำให้วิสัยทัศน์
ของกิจการของครอบครัวชัดเจนขึ้น
จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า
คุณกำลังทำอะไรอยู่ ทำไมคุณถึงทำ
และคุณจะทำอย่างไรต่อไป
[และทำได้ดียิ่งขึ้น] ในอนาคต
กรอบความคิดต่อมา
คือ การพัฒนาทั้งกลยุทธ์
และโครงสร้างที่จะสานต่อ
จะเป็นแผนที่นำทาง
ในการบรรลุเป้าหมาย
สิ่งนี้เรียกว่า “การวางแผนเชิงรุก”
แม้ว่าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะ
อาจดูแตกต่างกันไป
ในแต่ละครอบครัว
แต่แผนทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกัน
นั่นคือ การจัดระเบียบความพยายาม
ในการพัฒนาทั่วทั้งระบบ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ
เพื่อให้มรดกของครอบครัว
คงอยู่ได้ยาวนานกว่ารุ่นก่อน ๆ
กรอบความคิดที่สาม
คือ การลงทุนด้านการศึกษา
และการพัฒนาของครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจครอบครัวที่มีประสิทธิผล
และประสบความสำเร็จสูงสุด
ไม่เพียงแต่ลงทุน
ในความรู้เชิงแนวคิดเท่านั้น
แต่ยังลงทุนในความสามารถ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ของตนเองด้วย
เนื่องจากความซับซ้อนโดยธรรมชาติ
และลักษณะพลวัตรของธุรกิจครอบครัว
การลงทุนซ้ำอย่างต่อเนื่อง
ในทักษะและพฤติกรรม
จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ในการรับประกันว่าครอบครัว
มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
ทักษะการสื่อสาร
และการจัดการความขัดแย้ง
เป็นวิธีที่ครอบครัวสามารถลงทุน
ในปฏิสัมพันธ์ของตนเอง
ความพยายามที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้
มีความสำคัญต่อการสร้าง
และรักษามรดกไว้
หากสมาชิกครอบครัว
ไม่สามารถโต้ตอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในที่สุดความเครียด
จากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี
จะทำให้ผู้คนออกจากระบบ
ฝากลองพิจารณาว่า
คุณสามารถนำกรอบความคิด
ทั้งสามไปประยุกต์ใช้
กับความเป็นเอกลักษณ์
ของครอบครัวคุณได้อย่างไร?
สิ่งที่ธุรกิจครอบครัวรายหนึ่ง
มุ่งหวังที่จะบรรลุผลสำเร็จ
อาจแตกต่างไปจากอีกธุรกิจหนึ่ง
ธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก
ถูกกำหนดโดยความปรารถนา
ที่จะบรรลุมรดกของครอบครัว
จากโอกาสที่พวกเขาได้รับ
การจัดการกับกรอบความคิดเหล่านี้
อย่างรอบคอบจะช่วยให้มั่นใจว่า
ความพยายามของคุณยืนหยัด
ผ่านการทดสอบของกาลเวลา
และสร้างมรดกที่แท้จริง
และยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป
1
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กิจการ
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#มรดก #ส่งต่อ #สืบทอด
#สร้างมรดก #เวลา
#พลังงาน #ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
#กรอบความคิด
#ปรัชญา #จุดมุ่งหมาย
#โครงสร้าง #กลยุทธ์
#การศึกษา #การพัฒนา
: Pictures Resource :
Photo by Markus Spiske on Unsplash
โฆษณา