30 ส.ค. 2023 เวลา 05:50 • ความคิดเห็น
เขาอาจจะไม่เคยมาเลยก็เป็นไปได้
หรืออาจเคยมาแต่ดูอยู่บนยาน
ไม่เคยลงมาบนพื้นดิน ก็เป็นไปได้
บ้างก็เชื่อว่ามีจริง
บ้างก็เชื่อว่าไม่มีจริง
เป็นความเข้าใจผิด
บ้างว่าเรื่องแต่ง ทำขึ้นมา ของปลอม
คอยดูกันต่อไป ต่อให้รุ่นเราตายไป
ก็ให้รุ่นใหม่คอยดูกันต่อไป
สมมุติว่าในสมัยก่อนเขามาจริง
และได้รู้ พบเจอ เห็นพระพุทธเจ้าฝึกฝน จิต สมาธิ
ตรัสรู้ สัจจะ และอื่นๆ
เขาจะเข้ามากราบไหว้ไหม
เขาจะเคารพศรัทธาเลื่อมใสไหม
เขาจะรู้สึกยังไง
ถ้าเขาสื่อสารกันทางจิต
พระพุทธเจ้าจะเป็นคนแรกของดาวโลกนี้ไหม
ที่ได้คุยสื่อสารกับเขาได้
รับรู้ได้ ในการมีอยู่ของเขา
เขาจะรู้จักการกราบไหว้ไหม
โฆษณา