จริงครับ ในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ คลื่นความถี่ได้สะเทือนไปทั่วทุกมิติ และสั่นสะเทือนไปไกลถึงหมื่นล้านโลกธาตุ บรรดาเหล่า being นอกระบบสุริยะของเรา ต่างรับรู้ได้ว่า บัดนี้ได้มีดวงจิตที่ได้สะสมการเวียนว่ายตายเกิด จนได้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพลังงานจิต
บรรดาเหล่า being ทุกเผ่าพันธุ์ทั้งหลาย ต่างเดินทางมายัง galaxy ทางช้างเผือก เพื่อมาดูผู้ที่สำเร็จจิตจักรวาล ที่เป็นสัพพัญญู ผู้ที่เป็นสุดยอดบรมครูของจักรวาล
ดั่งภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ส่งต่อกันมา เราจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดจากสวรรค์ แท้จริงแล้วท่านเสด็จลงจากภพภูมิต่างมิติ ที่เป็นบันไดของยานที่มาส่งพระพุทธเจ้า และเปิดโลกโฮโลแกรม ทำให้เห็นถึงมิติที่ทับซ้อนกัน ทั้งนรก สวรรค์ และมนุษย์
โฆษณา