SABINA ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุน โครงการ “สวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 9” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อตลอดจนการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกคณะเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาที่เหมาะสมต่อตนเองได้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา