ที่ปรึกษา, คณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์

ในโอกาสที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy mushroom production technology)” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand ๔.๐
นำคณะนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมโครงการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy mushroom production technology)” จำนวน 40 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน รวมทั้งหมด 52 คน
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ เฮฟเว่นฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี โดยมี ที่ปรึกษา ดร.เจมส์, ดร.โช และประธาน คุณนรีรัตน์ เป็นวิทยากร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความร่วมมือและสนุกสนานในการร่วมฝึกปฏิบัติจริง
ขอพระเจ้าอวยพรผู้เข้าอบรมทุกท่าน
โฆษณา