สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด ดูงานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2566
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี โดย ที่ปรึกษาฯ, ประธานและคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด
โดยทางสหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ชั้น 1 และสมาชิกโครงการส่งเสริมการผลิตมล็คพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ของสหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการอุดมการณ์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิก เพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพให้แก่สมาชิก สามารถนำความรู้มาประยุกค์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 71 คน
โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.เจมส์ ที่ปรึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย
โฆษณา