อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะฯ ม.พระเยา

วันที่ 9 กันยายน 2566
ประธานฯ, ที่ปรึกษา, คณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ในโอกาสที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy mushroom production technology)” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand ๔.๐
นำคณะนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมโครงการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy mushroom production technology)” จำนวน 40 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน รวมทั้งหมด 52 คน
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ เฮฟเว่นฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.เจมส์ ประธานฯ และอาสาสม้ตรสหกรณ์, ดร.โช และประธาน คุณนรีรัตน์ เป็นวิทยากร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความร่วมมือและสนุกสนานในการร่วมฝึกปฏิบัติจริง
ขอพระเจ้าอวยพรผู้เข้าอบรมทุกท่าน
โฆษณา