11 ก.ย. 2023 เวลา 09:16 • ไลฟ์สไตล์

บางวัน บางเวลา แค่เข้าใจ

แม้จะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมมามากมายสักเท่าไหร่ แต่ก็มีบางเวลาที่เราจัดการหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางครั้งแรงเสียดทานนั้นมันก็หนักหนาเกินที่จะรับมือไหว หรืออาจจะเพราะจิตใจเรายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือ แต่ถึงอย่างไร การพยายามในการฝึกปฎิบัตินั้นมันก็ไม่ได้สูญเปล่าเสียทีเดียว เรารู้เท่าทัน แม้อาจจะช้าหน่อย แต่เราก็ได้รู้ว่าเราไม่ทันกับอารมณ์นั้น
เปิดธรรมมะพระอาจารย์ต้น ธรรมนาวา และท่องพระรัตนตรัย ก็พอทุเลาลงได้บ้าง เข้าใจมากขึ้น อารมณ์เหล่านั้นดับไป
บทระลึกถึงพระรัตนตรัย
พุทธโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
สังโฆ ม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
ท่องไปย้ำๆซ้ำๆ จนจำขึ้นใจ
#ขอให้มีชีวิตที่รื่นรมย์และร่ำรวย
โฆษณา