12 ก.ย. 2023 เวลา 03:15 • ปรัชญา

10 เหตุผลที่ว่าทำไมการพัฒนาถึงไม่ยั่งยืน

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL. สถาบันอินทรานส์
เป้าหมายหลักขององค์กรคือ ความยั่งยืน
แต่ปัจจุบัน องค์กรได้ตระหนักแล้วว่า
เงินที่ทุ่มลงไปนั้นไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง เพราะอะไร
1. ยังติดอยู่แค่การพัฒนาคน (Human Development)
ไม่สามารถยกระดับสู่การพัฒนาชีวิต (Life Transformation)
ที่ให้คุณค่าและความหมายที่สูงกว่า
2. ยังคงติดกับดักอยู่ที่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพ (Effectiveness)
แต่ไม่สามารถก้าวข้ามสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)
3. ยังคงเน้นการพัฒนาด้านเทคนิค (Hard Skills)
แต่ขาดการปรับสมดุลระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills (ทักษะชีวิต)
4. การพัฒนายังคงเป็นแบบแยกส่วน ไม่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Approach)
5. ยังคงเน้นที่การปรับแต่งพฤติกรรม แต่เข้าไม่ถึงกรอบความคิด (Mindset) อันเป็นฐานรากชีวิต
6. มักเน้นที่การเปลี่ยนคนอื่น แต่ลืมไปว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเริ่มที่ตนก่อนเสมอ
7. ขาดแนวคิดเชิงระบบ จึงแก้ปัญหาไม่ตก ไม่มีนวัตกรรม ไม่มีอะไรแปลกใหม่
8. บุคลากรไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่เห็นคุณค่าตนเอง
9. ทีมงานขาดความเข้มแข็ง เพราะขาดการเห็นคุณค่าในความแตกต่าง ขาดศรัทธา
10. ผู้นำขาดภาวะผู้นำ ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันได้
รากของปัญหาทั้งหมดนี้อยู่ที่มุมมองหรือกรอบความคิด (Mindset)
และการพัฒนาไม่เป็นองค์รวมที่ครอบคลุม จิตใจ ปัญญา อารมณ์ และภาวะผู้นำ
แล้วท่านจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร
เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ พลิกวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาส
สร้างองค์กรให้สมดุล เข้มแข็ง มั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง
Hipot - การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ ศาสตร์ชีวิตองค์รวมเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
โฆษณา