14 ก.ย. 2023 เวลา 23:15 • ปรัชญา

การนำตนเองเชิงรุก (Self-directed)

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL สถาบันอินทรานส์
เป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือ ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
และจะเป็นจริงได้ บุคลากรต้องสามารถนำตนเองได้ (Self-directed)
ดูคลิปเพิ่มเติม Hipot การนำตนเองเชิงรุก https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KeGigBIOYBE
การนำตนเองได้คือ
ภาวะที่บุคคลสามารถปลดปล่อยศักยภาพภายในของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่
มองปัญหาเป็นความท้าทาย
พยายามหาหนทางก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัด
สามารถปรับฟื้นคืนสภาพตนเองได้ แม้ในภาวะที่ยากลำบาก
สามารถควบคุม กำหนดทิศทาง และจัดการตนเองได้
การที่บุคคลจะนำตนเองได้ ต้องมาจากการปรับกรอบความคิด (Mindset)
กรอบความคิดคือภาพในใจ มันมี 2 ภาพ
ภาพแรกคือ ภาพที่พุ่งออกนอกตัว
มันคือภาพเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
ภาพนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ แรงขับภายใน ความหวัง
ภาพที่สองคือ ภาพที่พุ่งเข้าภายในตัว
มันคือภาพที่เห็นตนเองเป็นใครอย่างไร
หากเห็นตนเองเชิงบวก ก็เชื่อมั่น มีภูมิต้านทาน
ภายในเข้มแข็ง มั่นคง หนักแน่น ทนทาน ไม่ย่อท้อ
การจะนำตนเองเชิงรุกได้จำต้องใช้ภาพทั้งสอง
มันเป็นรากฐานสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ประเด็นคือ ท่านจะนำความเข้าใจนี้ไปยกศักยภาพทีมงาน
ให้สามารถนำตนเอง เพื่อเล่นเชิงรุกได้อย่างไร
เพื่อนำองค์กรสู่ความมั่นคงยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ทฤษฎีภาพในใจ Mental Picture Theory ศาสตร์ฐานรากศักยภาพเชิงยั่งยืน
โฆษณา