🏆อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลอาคารที่ได้มาตรฐานตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards 2023 ระดับ Standard ประเภท Office
รางวัลอาคารประหยัดพลังงานมาตรฐานตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards มอบให้แก่อาคารที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ MEA Index (Management of Energy Achievement Index)
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพของอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานอาคาร เช่น CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOCs, Formaldehyde อ้างอิงกับค่ามาตรฐานของทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรมควบคุมมลพิษ, กรมอนามัย, ASHRAE Standard, Singapore Standard, Hong Kong Standard เป็นต้น โดยโครงการได้ใช้เกณฑ์ทั้ง 2 เงื่อนไข เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพิจารณาตัดสินเพื่อมอบรางวัลตรา MEA Energy Awards ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้เพื่อแสดงถึงการเป็นอาคารซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน MEA Index และ IAQ
#NIA #MEA #MEAEnergyAwards2023
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา