ถ้าใช้ EV Bike 1 สัปดาห์ จะเหมือนได้ปลูกต้นไม้กี่ต้น?

รู้หรือไม่?
-การใช้ EV Bike 1 คันต่อสัปดาห์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1.5 ต้น
-การใช้ EV Bike 1 ล้านคันเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 80 ล้านต้นต่อปี
สามารถลด PM2.5 ได้มากกว่า 760 ตัน และลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 748,000 ตัน
โฆษณา