คลองแม่ข่า🏞️ เส้นทางน้ำโบราณที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มามากกว่า 700 ปี ที่วันนี้ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ด้วยกระบวนการด้านนวัตกรรมสังคม เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าให้เข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
📖 อ่านต่อได้ในบทความ นวัตกรรมริมคลองแม่ข่า...จากการร่วมแรงใจของคนในเมืองสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พิชญาภา ศิริรัตน์ (กิ๊ฟ) นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA
#NIA #NIAArticle #Socialinnovation #คลองแม่ข่า #น้องสุขใจ #CITYLAB #นวัตกรรมเพื่อสังคม #นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา