เหตุที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะความไม่รู้(อวิชชา)
เราไม่จำเป็นต้องเกิดก็ได้ ถ้าทำปัญญาให้แจ้งตามที่เป็นจริง สังสารวัฏนี้คือโลกมายาหนทางที่จะนำออกก็ด้วยการปฏิบัติในมรรค ๘
🙂
  • 1
โฆษณา