น่าจะขึ้นอยู่กับสถานะ และรูปแบบความสัมพันธ์ บางทียังไม่อยากจะอ่านหรือไม่สะดวกอ่าน แต่กดไปโดนแล้วก็ลืม เพราะมันไปอยู่ล่างๆไกลๆส่วนตัว คิดว่า ไม่อ่าน
โฆษณา