30 ก.ย. 2023 เวลา 08:14 • ความคิดเห็น
ชอบคำว่า"รู้จักพูด"พูดเป็น พูดในสิ่งที่ควรพูด พูดถูกกาละเทศะ
เข้าใจเรื่องที่จะพูดอย่างถ่องแท้ เข้าใจที่จะเรียบเรียงเรื่องราวเพื่อ
การโน้มน้าวใจผู้ฟัง ทุกถ้อยคำที่เอ่ยที่พูดกลั่นกรองจากสมองที่ใช้
จิตวิทยาส่สื่ออกไปให้ผู้รับฟังเข้าใจเข้าไปในใจเพื่อประโยชน์ในงาน
ในชีวิตคนแบบนี้ก็น่าจะได้รับความไว้วางใจได้ใจได้รับความยอมรับ
มากกว่าคนพูดเก่งแต่พูดเยอะน้ำท่วมหรือคนพูดไม่เป็นพูดไม่เก่ง
พูดเป็นแต่ผีเจาะปากมาให้พูด ในบางมุมก็อยากให้กำลังใจคนพูด
ไม่เก่ง ยังไม่เก่งว่าพูดน้อยก็ได้แต่ทรงพลังเพราะคนฟังเชื่อถือใน
1
ฝีมือและผลงาน ผลการทำงานออกหน้า หาจุดคุณค่าในบทบาท
ของเราให้เจอแล้วแสดงให้เป็นเป็นที่ประจักษ์ยอมรับต่อคุณค่า
งานนั้นต่อยอดด้วยการเตรียมเรื่องราวนำเสนอที่เฉียบคมอันนั้น
ก็สามารถหาจุดยืนที่แข็งแกร่งได้ ในอนาคตก็ต้องพัฒนาจิตวิทยา
1
การพูดคุยในสังคมนอกงานมากขึ้นจนสามารถเป็นผู้กล่าวถ้อยวาจา
แล้วมีคนฟังด้วยความชื่นชม มันไม่เสมอไปดอกที่พูดเก่งจะก้าวหน้า
เพียงแต่มีแนวโน้มเท่านั้น คนพูดเก่งก็มีจุดอ่อนข้อบกพร่องได้เช่นกัน
เรื่องพวกเนี้ยฝึกฝนได้เสมอครับ
โฆษณา