ยากมากค่ะจะให้ปัญญากับคนมืดบอด
เราคงต้องเป็นตัวอย่างให้เค้าเห็นให้เค้า
ซึมซับเรื่องดีดีจากเราการเปลี่ยนความ
เชื่อของใครยากมากค่ะเพราะเป็นความเชื่อ
ที่ฝังลึกมากค่อยๆให้ปัญญาเค้าชวนเค้าไป
เห็นความจริงเรื่องอื่นๆก่อนเดี๋ยวเค้าจะค่อยๆ
เปิดการมองเห็นเรื่องอื่นๆเองค่ะ
โฆษณา