นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” มอบนโยบายจัดทำงบประมาณ ปี 2567 ครั้งแรก กำชับต้องทำให้ตรงตามนโยบายรัฐบาล ตีกรอบเข้ม 5 ข้อ อย่าของบผลาญภาษีประชาชนละลายแม่น้ำ พร้อมรับรายได้ 600 บาทเห็นแน่นอน
วันนี้ (2 ตุลาคม2566) ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยในการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่า การทำงประมาณรายจ่าย ปี 2567 ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศดีขึ้น จีดีพีขยายตัว 5% ตลอด 4 ปี และทำให้รายได้ขั้นต่ำของประชาชนถึง 600 บาท และเงินเดือนปริญญาตรี เดือนละ 25,000 บาท จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปี 2570 ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
“อย่าลืมว่ารัฐจะเก็บภาษีมาลงทุนต่อยอดให้ทุกคนได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพที่ดี หลาย ๆ อย่างที่ทำไว้ดีแล้วก็ขอให้ทำต่อไป ขอให้เปิดใจรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุง ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานราชการทำงานอย่างขะมักเขม้น แต่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เน้นผลลัพธ์ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน มากกว่าการทำแค่ตามกระบวนการ และขอให้ยึโยงกับประชาชนเสมอ” นายกฯ ระบุ
ขณะที่การกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล นั่นคือนโนบายการ เติมเงินดิจิทัล ผ่าน Digital Wallet วงเงิน 5.6 แสนล้านบาท จะช่วยเข้าไปกระตุ้นอุปสงค์และอุปทานให้โตขึ้นทั้งสองฝั่ง เชื่อว่า จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และทำให้เกิดภาษีกลับเข้ามาเป็นรายได้ให้กับภาครัฐ ซึ่งการจำกัดให้เงินหมุนในระดับชุมชน จะทำให้เงินหมุนลงไปถึงประชาชนในระดับรากหญ้า และช่วยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ภายในช่วงเวลา 6 เดือน
นายเศรษฐา กล่าวว่า ในส่วนการดำเนินการ ล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยจะมีการขับเคลื่อนต่อในเรื่องการจัดทำแอปพลิเคชัน การเตรียมแหล่งเงิน และการเตรียมความพร้อมเรื่องของกฎระเบียบ โดยรัฐบาลยืนยันว่า นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะใช้ได้แน่นอนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
นายกฯ ยังระบุว่า ในปีงบประมาณ 2567 การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลจะได้เงินจากบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท และตั้งใจว่า จะบริหารการคลังด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งจะรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
สำหรับการวางแผนการใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2567 รัฐบาลขอวางกรอบให้ความสำคัญกับการดำเนินการในเรื่องสำคัญ 5 ข้อ ดังนี้
1.ขอให้จัดทำงบและการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา และคำนึงถึงกรอบวินัยการเงินการคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาว่าอะไรที่ทำได้ก็ขอให้ทำไปก่อน แต่อย่าลืมเรื่องความถูกต้องตามกระบวนการ
2.ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกัน วางแผนงบประมาณไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน โดยหลายโครงการในอดีตที่ซับซ้อนกับขอให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีกภายในรัฐบาลนี้
3.ขอให้วางแผนและจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐ และคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลัง โดยการทำแผนงานหรือโครงการขอให้ทำตามความจำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นโยบายใดหรือแผนงานใดที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณก็ให้ทำทันที
รวมทั้งขอให้ทำงานเป็นแบบฐานศูนย์ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน โดยให้ทุกหน่วยงานนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และความโปร่งใสในการทำงาน ทำให้ประชาชนเห็นว่าการนำภาษีของประชาชนมาใช้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
4.โครงการต่าง ๆ จะต้องมีตัวชี้วัดและมีเป้าหมายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชน หรือเกิดผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไม่สนับสนุนการทำโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลให้กับประเทศ ประชาชน เพราะจะกลายเป็นการนำภาษีของประชาชนไปละลายแม่น้ำเสียเปล่า รวมทั้งไม่สนับสนุนการนำงบประมาณไปทำโครงการที่ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีจุดประสงค์อย่างละเอียด จับต้องได้ชัดเจน
ทั้งนี้รัฐบาลขอให้ทุกหน่วยงานได้กลับไปทบทวนการพิจารณาลดแผนงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป หรือถ้าเป้นไปได้ก็ขอให้ยกเลิกแผนงาน หรือโครงการที่ไม่มีความชัดเจนทันที เพื่อให้การใช้งบประมาณตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
5.ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่าย โดยให้พิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ ให้ครบทุกแหล่งเงินทุน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดยหลายหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณ ทั้งรายได้ หรือเงินสะสม ก็ขอให้พิจารณานำมาใช้ดำเนินการตามภารกิจก่อน และขอให้ช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศ โดยพิจารณาการใช้แหล่งเงินแหล่งอื่น ๆ เช่น การร่วมมือกับภาคเอกชน หรือการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น
นายเศรษฐา กล่าวว่า ถึงแม้การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 จะล่าช้า แต่ขออให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย มีความระมัดระวัง อย่าให้เศรษฐกิจสะดุด ดังนั้นในการทำงบประมาณปี 2567 ขอให้พิจารณาความสำคัญใทั้ง 5 ข้อ ทำตามนโยบายของรัฐบาล ทำอย่างบูรณาการลดความซ้ำซ้อน อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง เงินทุน โดยต้องจัดส่งรายละเอียดให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ต่อไป
5 ถูกใจ
3 แชร์
1.7K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา