โครงการพันธกิจส่งเสริมอาชีพ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า

ดร.เจมส์ และ ดร.โช เป็นตัวแทน องค์การพันธกิจคริสเตียนนานาชาติ หรือ ICMO ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี, บริษัท วิสแอนด์ไวส์ จำกัด SE, บริษัท อีเอสโอแอล มันนี่ จำกัด (YASUDA YSD90)
ส่งมอบโรงเพาะเลี้ยงเห็ดฯ ในการสนับสนุนโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดนวัตกรรมใหม่ พร้อมด้วยการอบรมและแนะนำกระบวนการเพาะเลี้ยง การดูแล และการบรรจุดอกเห็ดเมื่อเก็บดอกเห็ดสด เพื่อจำหน่าย รวมจำนวน 5 โรงเรือน มูลค่า 125,000 บาท ใหักับ สมาชิกคริสตจักรเพื่อมวลชน ซึ่งกำลังดำเนินการจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนเพื่อมวลชน ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
เมื่อนำก้อนเชื้อเห็ดบรรจุในโรงเต็มทุกโรงเรือน จำสามารถผลิตเห็ดสดได้เฉลี่ยวันละ 25 กิโลกรัม/วัน จำหน่ายขั้นต่ำกิโลกรัมละ 100 บาท จะมีรายได้เฉลี่ยวันละ 2,500 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 75,000 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)
โดย ศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ ศิษยาภิบาล คริสตจักรเพื่อมวลชน ร่วมกับคณะธรรมกิจ รับมอบเมื่อว้นที่ 28/09/2023 ที่ผ่านมา
โฆษณา