จากรูป 'ความจริง' สิ่งที่ปรากฏจากมุมมองของคน/สัตว์ ก็เป็นความจริง(ภาพสะท้อน)สิ่งนั้นของผู้มองค่ะ..
แม้ความจริงจะเป็น/มีอันเดียวกัน แต่การรับรู้ขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ที่สั่งสมมาไม่เท่ากัน..
1
ฉะนั้น ท่านจึงว่าไม่ควรตัดสินสิ่งใดถูก/ผิด เพียงเพราะมองเห็นด้านเดียว(คนเดียว)ค่ะ..
โฆษณา