อย่าพูด
กับคนที่เขาไม่อยากฟัง
อย่ากอด
คนที่ผลักเรา
อย่าจับมือ
คนที่ปล่อยมือเรา
อย่าเศร้า
ให้กับคนที่เขาสุขใจ
ที่ไม่มีเราอยู่ตรงนั้น
พอ
อย่าเสียเวลา
อย่าพยายามเปลี่ยนใคร
เพราะนั่นคือ ความทุกข์
จงมีความสุขให้ได้
กับใครสักคนที่ยอมรับในตัวเรา
😊ให้ไม่รับ จับไม่ถือ
ให้เงินมาให้ต่อเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
จับไว้ไม่ถือว่าเป็นของตน
โฆษณา