คัดกองเด็ดเสริมพอร์ต “SSF-RMF” สร้างโอกาสทำกำไร พร้อมวางแผนภาษี

เอาใจสายลดหย่อนภาษี!! KTAM คัดกองเด็ดเสริมพอร์ต ทั้งกองทุนตราสารหนี้, กองหุ้นไทย, หุ้นเทศ
1
คำเตือน : กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (ยกเว้น KTSTPLUS-SSF, RMF4 และ KTSET50RMF) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน
หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม / กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเสียเงินเพิ่ม
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9 www.ktam.co.th ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
  • 11
โฆษณา