กฏกติกาฟุตซอล 18 ข้อ

กติกาข้อ 1 เกี่ยวกับสนามแข่งขัน (THE PITCH)
ระบุว่าสนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวยาวกว่าความยาวของเส้นประตู และความกว้างกว่าความกว้างของเส้นประตู
สำหรับสนามแข่งขันระหว่างชาติ (International Matches) ความยาวของสนามต้องเป็นไม่เกิน 42 เมตร และความกว้างต้องเป็นไม่เกิน 22 เมตร ส่วนสนามแข่งขันในการแข่งขันทั่วไป ความยาวของสนามต้องไม่เกิน 25 เมตร และความกว้างต้องไม่เกิน 15 เมตร
กติกาข้อ 2 เกี่ยวกับลูกฟุตซอล (The Ball)
ระบุว่าลูกฟุตซอลต้องเป็นทรงกลมทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม รอบวงของลูกฟุตซอลต้องไม่น้อยกว่า 62 เซนติเมตร และไม่เกิน 64 เซนติเมตร น้ำหนักของลูกฟุตซอลต้องไม่น้อยกว่า 400 กรัม และไม่เกิน 440 กรัม ความดันของลูกฟุตซอลต้องอยู่ในระดับ 0.4 – 0.6 ระดับบรรยากาศ (400 – 600 กรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่ระดับน้ำทะเล
กติกาข้อ 3 เกี่ยวกับจำนวนผู้เล่น (THE NUMBER OF PLAYERS)
ระบุว่าในการแข่งขันฟุตซอล แต่ละทีมต้องมีผู้เล่นไม่เกิน 5 คน และต้องมีผู้เล่นคนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตู อนุญาตให้มีผู้เล่นสำรองไม่เกิน 7 คน
กติกาข้อ 4 เกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้เล่น (THE PLAYER’S EQUIPMENT) ระบุว่าผู้เล่นต้องไม่ใช้อุปกรณ์หรือสวมใส่สิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้เล่นอื่น ๆ รวมถึงเครื่องประดับต่าง ๆ ทุกชนิด
กติกาข้อ 5 เกี่ยวกับผู้ตัดสิน (THE REFEREE)
ระบุว่าผู้ตัดสินมีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามกติกาการแข่งขัน และจะควบคุมการแข่งขันตั้งแต่เข้าสนามแข่งขันจนถึงสิ้นสุดการแข่งขัน ผู้ตัดสินที่สองจะช่วยเหลือผู้ตัดสินในการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน
กติกาข้อ 6 เกี่ยวกับผู้ตัดสินที’ 2 (THE SECOND REFEREE) ระบุว่าผู้ตัดสินที’ 2 จะช่วยเหลือผู้ตัดสินในการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน
กติกาข้อที่ 7 เกี่ยวกับผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที 3 (THE TIMEKEEPER AND THE THIRD REFEREE)
ระบุว่าผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที 3 จะต้องอยู่ด้านนอกสนามทีเส้นแบ่งแดนด้านเดียวกับเขตเปลี่ยนตัว ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที 3 จะใช้นาฬิกาจับเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่แสดงให้เห็นการกระทำผิดกติการวม ซึ่งทางสมาคมและสโมสรทีเป็นเจ้าของสนามจัดเตรียมไว้ให้ก่อนเริ่มการแข่งขัน
กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขัน (THE DURATION OF THE MATCH)
ระบุว่าการแข่งขันแบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 20 นาทีเท่ากัน การรักษาเวลาเป็นหน้าที่ของผู้รักษาเวลา ซึ่งมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกติกาข้อ 7 ระยะเวลาของการแข่งขันแต่ละครึ่งอาจมีการเพิ่มเวลาเพื่อการเตะโทษ ณ จุดโทษ และเวลานอก (Time-Out) ทั้งสองทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกเป็นระยะเวลา 1 นาที ได้ในแต่ละครึ่งเวลา ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
การพักครึ่งเวลา (Half-time Interval) ต้องไม่เกิน 15 นาที
เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม :: กฏกติกาฟุตซอล18ข้อ
โฆษณา