28 ต.ค. 2023 เวลา 02:35 • ความคิดเห็น
ปรับความคิดที่คนชอบมใช้คำว่าmindset
ใช้ใจเราเซ็ทวางตั้งกำหนดความคิดใหม่ๆ
รู้สึกได้ครับแต่ให้รู้สึกแบบเข้าใจว่าคนเราประสบการณ์ในช่วงต้นอาจไม่มากเพราะ
อาจพึ่งจบการศึกษาหรือเพิ่งเข้าทำงาน
แต่ที่สำคัญปรับความคิดว่างานทุกงาน
มีคุณค่าค้นหาคุณค่าในงานที่ทำลง
รายละเอียดเก็บ know how เรียนรู้วิธีการ
ทำงานอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชำนาญเชี่ยวชาญและเข้าใจในงาน
ปัจจุบันที่ให้ทั้งเงินให้ประสบการณ์
หรืออาจให้โอกาสความเติบโตเก็บ
ประสบการณ์นั้นและมองเป้าหมาย
ใหม่ที่ท้าทายขึ้นไป
อาจเรียนต่อเพื่อหาสังคม network
เพิ่มเติมไปด้วยอย่าดูหมิ่นดูหมิ่น
คุณค่าของงานที่ทำอยู่ประสบการณ์
จะทำให้สามารถต่อยอดและนำไป
ปรับประยุกต์ใช้กับโอกาสในงาน
ที่จะสามารถเติบโตก้าวหน้าไปได้
ใช้คาถา"เรียนรู้ทุกอย่าง"เพราะทุกอย่างคือประสบการณ์ที่มีคุณค่าทั้งสิ้น
ไปต่อครับความสำเร็จอยู่ที่"ใจ"เรา
โฆษณา