Bangkok, Thailand
ให้เอื้อสำหรับการอ่าน e-book ได้ด้วย
ให้มีกิจกรรมสำหรับผู้ที่เข้ามาดูอ่านหลายครั้ง แล้วมีรางวัลให้บ้างเล็กน้อย
มีฟีเจอร์การแจ้งเตือนการหลอกลวง หวกผู้ใช้คนใดกระทำผิด
โฆษณา