24 พ.ย. 2023 เวลา 03:43 • ธุรกิจ

แจก 30 คำสั่ง Prompt AI ปี 2023

ในยุคที่เทคโนโลยี AI ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว, การใช้คำสั่ง Prompt AI กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักสร้างเนื้อหาทุกคนในปี 2023
บทความนี้จะนำเสนอและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 30 คำสั่งที่น่าสนใจที่สามารถใช้ได้กับ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์และน่าทึ่งมากขึ้น. ด้วยคำสั่งเหล่านี้, คุณสามารถขับเคลื่อนความสามารถในการสร้างเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและนวัตกรรม. ท้าทายตนเองในการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกของ AI กับ 30 คำสั่ง Prompt ที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างเนื้อหาของคุณในปีนี้!
ChatGPT Prompt สำหรับธุรกิจ
ChatGPT Prompt สำหรับธุรกิจ
ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการปฏิบัติงาน การใช้คำสั่งเหล่านี้ทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นด้วยการใช้คำสั่งของ ChatGPT สำหรับธุรกิจ
1. Write a business proposal for launching a new line of eco-friendly products [ideas of products you are thinking of], detailing the market demand, competitive analysis, and sustainability benefits.
(แปล)
เขียนข้อเสนอทางธุรกิจสำหรับการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [เขียนแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังคิดถึง] โดยระบุรายละเอียดความต้องการของตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน และผลประโยชน์ด้านความยั่งยืน
2. Generate a script for a 30-second commercial promoting our new product [product name]. Here’s what the product is about [specifications]. Here’s what my idea about the commercial is [some insights].
(แปล)
สร้างสคริปต์สำหรับโฆษณาความยาว 30 วินาทีเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา [ชื่อผลิตภัณฑ์] นี่คือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ [รายละเอียด] ต่อไปนี้คือแนวคิดของฉันเกี่ยวกับโฆษณา [ข้อมูลเชิงลึกบางส่วน]
3. Write a persuasive email to convince potential customers to try our service [specify a little bit about your service here].
(แปล)
เขียนอีเมลโน้มน้าวใจเพื่อโน้มน้าวให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าลองใช้บริการของเรา [ระบุเล็กน้อยเกี่ยวกับบริการของคุณที่นี่]
4. Create a list of frequently asked questions for our customer service team about [topic of FAQ].
(แปล)
สร้างรายการคำถามที่พบบ่อยสำหรับทีมบริการลูกค้าของเราเกี่ยวกับ [หัวข้อคำถามที่พบบ่อย]
5. Create a list of keywords to optimize our website for search engines. Focus on keywords related to [specify the nature of your business e.g. tech gadgets, organic foods, fitness training] and also consider our target demographic [mention target audience e.g. millennials, athletes, parents].
(แปล)
สร้าง Keyword พื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราสำหรับเครื่องมือค้นหา เน้นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ [ระบุลักษณะธุรกิจของคุณ เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยี อาหารออร์แกนิก การฝึกออกกำลังกาย] และพิจารณาข้อมูลประชากรเป้าหมายของเราด้วย [กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น มิลเลนเนียล นักกีฬา ผู้ปกครอง]
6. Create a list of potential case studies to showcase our company’s success. Focus on projects or products that have [specific measurable outcomes], involve [noteworthy clients or partners], and reflect [your company’s key strengths].
(แปล)
สร้างรายการกรณีศึกษาที่เป็นไปได้เพื่อแสดงความสำเร็จของบริษัทเรา มุ่งเน้นไปที่โครงการหรือผลิตภัณฑ์ที่มี [ผลลัพธ์ที่วัดผลได้เฉพาะ] เกี่ยวข้องกับ [ลูกค้าหรือหุ้นส่วนที่สำคัญ] และสะท้อนถึง [จุดแข็งหลักของบริษัทของคุณ]
ChatGPT Prompt สำหรับการตลาด
ChatGPT Prompt สำหรับการตลาด
1. Write a business proposal for launching a new line of eco-friendly products [ideas of products you are thinking of], detailing the market demand, competitive analysis, and sustainability benefits.
(แปล)
เขียนข้อเสนอทางธุรกิจสำหรับการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [แนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังคิดถึง] โดยระบุรายละเอียดความต้องการของตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน และผลประโยชน์ด้านความยั่งยืน
2. Generate a script for a 30-second commercial promoting our new product [product name]. Here’s what the product is about [specifications]. Here’s what my idea about the commercial is [some insights].
(แปล)
สร้างสคริปต์สำหรับโฆษณาความยาว 30 วินาทีเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา [ชื่อผลิตภัณฑ์] นี่คือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ [ข้อกำหนด] ต่อไปนี้คือแนวคิดของฉันเกี่ยวกับโฆษณา [ข้อมูลเชิงลึกบางส่วน]
3. Generate a summary of our company’s mission and values [specify a little about your company, and a very short summary of your vision].
(แปล)
สร้างบทสรุปเกี่ยวกับพันธกิจและค่านิยมของบริษัทเรา [ระบุเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทของคุณ และสรุปวิสัยทัศน์ของคุณโดยย่อ]
4. Create a list of potential blog post ideas for our company’s website. Here’s what my company is about [specify some important details about the company you want ChatGPT to mention blog ideas about] and the topics we want to cover are: [fill this with topics your company is planning to cover]
(แปล)
สร้างรายการแนวคิดโพสต์บล็อกที่เป็นไปได้สำหรับเว็บไซต์ของบริษัทของเรา บริษัทของฉันดำเนินการดังนี้ [ระบุรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทที่คุณต้องการให้ ChatGPT พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับบล็อก] และหัวข้อที่เราต้องการกล่าวถึงคือ [กรอกหัวข้อที่บริษัทของคุณวางแผนจะกล่าวถึง]
5.Hey ChatGPT, act as a marketing expert. Develop a comprehensive marketing strategy for a [type of product/service]. The target audience is [demographic information]. Please include a mixture of traditional and digital marketing approaches.
The strategy should focus on [specific marketing channels] and aim to achieve [desired marketing objectives]. Please ensure to detail the budget allocation for each marketing initiative and provide a timeline for campaign execution. Also, include key performance indicators (KPIs) to track the success of each initiative.
(แปล)
ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมสำหรับ [ประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการ] กลุ่มเป้าหมายคือ [ข้อมูลประชากร] โปรดรวมแนวทางการตลาดแบบดั้งเดิมและดิจิทัลผสมผสานกัน
กลยุทธ์ควรมุ่งเน้นไปที่ [ช่องทางการตลาดเฉพาะ] และมุ่งหวังที่จะบรรลุ [วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ต้องการ] โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการริเริ่มทางการตลาดแต่ละรายการ และระบุลำดับเวลาสำหรับการดำเนินการแคมเปญ นอกจากนี้ ให้รวมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เพื่อติดตามความสำเร็จของ
ChatGPT Prompt สำหรับ Data Analysts
ChatGPT Prompt สำหรับ Data Analysts
1. Act as a data analyst. Propose a detailed plan for analyzing a dataset from [specific industry or field] with [number of variables]. The goal of the analysis is to [specific objective]. Suggest appropriate statistical methods, potential visualizations, and how to handle missing or outlier data. Also, propose methods for validating the results and possible applications of the insights gained.
(แปล)
ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล เสนอแผนโดยละเอียดสำหรับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลจาก [อุตสาหกรรมหรือสาขาเฉพาะ] ด้วย [จำนวนตัวแปร] เป้าหมายของการวิเคราะห์คือ [วัตถุประสงค์เฉพาะ] เสนอแนะวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม การสร้างภาพข้อมูลที่เป็นไปได้ และวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไปหรือผิดปกติ เสนอวิธีการตรวจสอบผลลัพธ์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับที่เป็นไปได้
ChatGPT Prompt สำหรับ Project Managers
ChatGPT Prompt สำหรับ Project Managers
Hey ChatGPT, act as a project manager. Draft a project management plan for a [type of project]. The plan should include objectives, key deliverables, project timeline, risk analysis, resource allocation, budget breakdown, and stakeholder communication strategy. Ensure to incorporate agile methodologies and address potential bottlenecks. Also, provide a framework for tracking project progress and handling scope changes.
(แปล)
สวัสดี ChatGPT ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ ร่างแผนการจัดการโครงการสำหรับ [ประเภทของโครงการ] แผนควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ การส่งมอบที่สำคัญ ระยะเวลาของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากร การแบ่งงบประมาณ และกลยุทธ์การสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมวิธีการที่คล่องตัวและแก้ไขจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ จัดทำกรอบการทำงานสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการและการจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ChatGPT Prompt สำหรับ การสร้างเกม
ChatGPT Prompt สำหรับ การสร้างเกม
1. I’m new to the game [Any Game Name]. Assist me in writing a beginner’s guide. Explain the [basic controls], the [main objectives of the game], and some [early strategies to adopt].
(แปล)
ฉันเพิ่งเริ่มเล่นเกม [ชื่อเกมใดก็ได้] ช่วยฉันในการเขียนคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น อธิบาย [การควบคุมขั้นพื้นฐาน] [วัตถุประสงค์หลักของเกม] และ [กลยุทธ์เบื้องต้นที่จะนำมาใช้]
2. We’re brainstorming for a new fantasy video game. Let’s map out its [title and primary theme], define its main [characters and their roles], and describe the [world setting and lore]. What would be its main [challenges and objectives]?
(แปล)
เรากำลังระดมความคิดสำหรับวิดีโอเกมแฟนตาซีตัวใหม่ เรามาร่าง [ชื่อเรื่องและธีมหลัก] กำหนด [ตัวละครและบทบาทของพวกเขา] หลัก และอธิบาย [การตั้งค่าและตำนานของโลก] กันดีกว่า [ความท้าทายและวัตถุประสงค์] หลักคืออะไร?
3. I want to be better at [name of any game say Call of Duty]. Provide a guide detailing [aiming and shooting techniques], best practices for [navigating different maps], and expert [tactics for different game modes].
(แปล)
ฉันต้องการที่จะเก่งขึ้นใน [ชื่อเกมอะไรก็ได้] ให้คำแนะนำที่ให้รายละเอียด [เทคนิคการเล็งและการยิง] วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ [การนำทางในแผนที่ต่างๆ] และผู้เชี่ยวชาญ [กลยุทธ์สำหรับโหมดเกมที่แตกต่างกัน]
4. To promote my new mobile game, I need an effective marketing strategy. Describe the game’s [unique selling points], identify potential [target audiences and age groups], and suggest which [social media or advertising platforms] would be most beneficial.
(แปล)
เพื่อโปรโมตเกมมือถือใหม่ของฉัน ฉันต้องการกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ อธิบาย [จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์] ของเกม ระบุ [กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอายุ] ที่เป็นไปได้ และแนะนำว่า [โซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มโฆษณา] ใดที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุด
5. I’m developing dialogues for characters in a mystery-themed game. Describe the [central storyline and setting], introduce the main [characters and their backgrounds], and then craft dialogues that convey [plot twists or vital information].
(แปล)
ฉันกำลังพัฒนาบทสนทนาสำหรับตัวละครในเกมแนวลึกลับ อธิบาย [โครงเรื่องและฉากหลัก] แนะนำ [ตัวละครและภูมิหลัง] หลัก จากนั้นจึงประดิษฐ์บทสนทนาที่ถ่ายทอด [การหักมุมของพล็อตเรื่องหรือข้อมูลสำคัญ]
6. I need suggestions for gaming laptops. List those under $1000 and evaluate them based on [hardware specs and performance], their [screen quality and size], and [battery longevity].
(แปล)
ฉันต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกม แสดงรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์และประเมินตาม [ข้อกำหนดและประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์] [คุณภาพและขนาดหน้าจอ] และ [อายุการใช้งานแบตเตอรี่]
ChatGPT Prompt สำหรับ HR
ChatGPT Prompt สำหรับ HR
Hey ChatGPT, act as an HR manager. Draft a detailed job description for the role of [specific job title] in a [type of industry] company. The job description should include job duties, required qualifications and skills, and any specific software knowledge or certifications needed. It should also detail the reporting structure, performance expectations, and company culture. Please include an equal opportunity statement and instructions for how to apply
(แปล)
ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่างคำอธิบายงานโดยละเอียดสำหรับบทบาทของ [ตำแหน่งงานเฉพาะ] ในบริษัท [ประเภทอุตสาหกรรม] รายละเอียดงานควรประกอบด้วยหน้าที่งาน คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น และความรู้เฉพาะด้านซอฟต์แวร์หรือใบรับรองที่จำเป็น นอกจากนี้ควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการรายงาน ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมของบริษัท โปรดระบุข้อความเกี่ยวกับโอกาสที่เท่าเทียมกันและคำแนะนำในการสมัคร
ChatGPT Prompt สำหรับการเป็นผู้ช่วย
ChatGPT Prompt สำหรับการเป็นผู้ช่วย
1. Please help me schedule a meeting for next week. I’d like to discuss [specific topic of the meeting] with my team members [mention their names]. Can you check the availability for [date and time range] and let me know? This is important as we are approaching a critical phase of [project or task name] and need everyone on board.
(แปล)
โปรดช่วยฉันกำหนดเวลาการประชุมในสัปดาห์หน้า ฉันต้องพูดคุย [หัวข้อเฉพาะของการประชุม] กับสมาชิกในทีมของฉัน [กล่าวถึงชื่อของพวกเขา] คุณช่วยตรวจสอบห้องว่างสำหรับ [ช่วงวันที่และเวลา] แล้วแจ้งให้เราทราบได้ไหม นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตของ [ชื่อโครงการหรืองาน] และต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วม
2. I received an email from [name of the person or company] regarding [subject or main content of the email]. Can you pull out the key points from it and summarize it for me? I have a presentation on [specific date] and might need to include this information.
(แปล)
ฉันได้รับอีเมลจาก [ชื่อของบุคคลหรือบริษัท] เกี่ยวกับ [หัวเรื่องหรือเนื้อหาหลักของอีเมล] คุณช่วยดึงประเด็นสำคัญออกมาแล้วสรุปให้ฉันได้ไหม ฉันมีการนำเสนอใน [วันที่ระบุ] และอาจจำเป็นต้องรวมข้อมูลนี้
3. I have a call scheduled with [name of the person] on [specific date and time]. Can you remind me 30 minutes before it starts? It’s crucial because we’ll be discussing [major agenda points of the call] and I don’t want to miss out.
(แปล)
ฉันมีกำหนดเวลาการโทรด้วย [ชื่อของบุคคล] ใน [วันที่และเวลาที่ระบุ] คุณช่วยเตือนฉันก่อนงานเริ่ม 30 นาทีได้ไหม เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเราจะหารือเกี่ยวกับ [ประเด็นสำคัญของวาระการประชุม] และฉันไม่อยากพลาด
4. I need to prepare a report on [specific topic or area]. Can you gather data and statistics related to it from the past [specific time duration, e.g., six months or a year]? This will help in our quarterly review meeting with [specific person or team].
(แปล)
ฉันต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับ [หัวข้อหรือสาขาเฉพาะ] คุณสามารถรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องจาก [ระยะเวลาเฉพาะ เช่น หกเดือนหรือหนึ่งปี] ที่ผ่านมาได้หรือไม่ สิ่งนี้จะช่วยในการประชุมทบทวนรายไตรมาสกับ [บุคคลหรือทีมที่ระบุ]
ChatGPT Prompt สำหรับกราฟิก
ChatGPT Prompt สำหรับกราฟิก
1. Produce a digital painting of a serene landscape featuring [mention specific features, e.g., ‘a flowing river, tall pine trees, and a sunset’]. Make sure to emphasize [highlight a particular color palette or mood, e.g., ‘warm oranges and purples for a twilight feel’] and include subtle details like [specify smaller elements, e.g., ‘birds in the sky or ripples in the water’].
(แปล)
สร้างภาพวาดดิจิทัลของภูมิทัศน์อันเงียบสงบที่มี [กล่าวถึงลักษณะเฉพาะ เช่น "แม่น้ำที่ไหลเชี่ยว ต้นสนสูง และพระอาทิตย์ตก"] อย่าลืมเน้น [เน้นชุดสีหรืออารมณ์เฉพาะ เช่น 'สีส้มและสีม่วงโทนอบอุ่นสำหรับความรู้สึกยามพลบค่ำ'] และใส่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น [ระบุองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น 'นกในท้องฟ้าหรือระลอกคลื่นในน้ำ'] .
2. Generate a detailed illustration of [describe a specific scene or character, e.g., ‘a knight defending a stone bridge from a dragon’]. Keep the focus on [mention specific aspects, e.g., ‘the knight’s intricate armor design’] and use a color scheme that’s predominantly [choose colors, e.g., ‘silver and deep blue’].
(แปล)
สร้างภาพประกอบโดยละเอียดของ [อธิบายฉากหรือตัวละครเฉพาะ เช่น 'อัศวินปกป้องสะพานหินจากมังกร'] ให้ความสำคัญกับ [กล่าวถึงแง่มุมที่เฉพาะเจาะจง เช่น "การออกแบบชุดเกราะอันประณีตของอัศวิน"] และใช้โทนสีที่เน้นเป็นพิเศษ [เลือกสี เช่น "สีเงินและสีน้ำเงินเข้ม"]
3. Create a digital artwork of a mountain landscape using a latent vector of [mention a specific value or range]. Set the diffusion steps to [specify a number] and adjust the temperature to [mention a desired value] to capture the details and textures of the rocky surfaces.
(แปล)
สร้างงานศิลปะดิจิทัลของทิวทัศน์ภูเขาโดยใช้เวกเตอร์แฝงของ [กล่าวถึงค่าหรือช่วงเฉพาะ] ตั้งค่าขั้นตอนการแพร่เป็น [ระบุตัวเลข] และปรับอุณหภูมิเป็น [ระบุค่าที่ต้องการ] เพื่อเก็บรายละเอียดและพื้นผิวของพื้นผิวหิน
ChatGPT Prompt สำหรับ UX/UI
ChatGPT Prompt สำหรับ UX/UI
1. Create wireframes and user flows for a mobile banking app aimed at senior citizens. The design should take into account [common challenges faced by seniors when using mobile apps], [specific banking functions they prioritize], and [any preferred visual design elements or themes].
(แปล)
สร้างโครงร่างและโฟลว์ผู้ใช้สำหรับแอปธนาคารบนมือถือที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ การออกแบบควรคำนึงถึง [ความท้าทายทั่วไปที่ผู้อาวุโสต้องเผชิญเมื่อใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่] [ฟังก์ชันธนาคารเฉพาะที่พวกเขาจัดลำดับความสำคัญ] และ [องค์ประกอบหรือธีมการออกแบบภาพที่ต้องการ]
2. Conduct a heuristic analysis on a travel booking website and provide detailed recommendations. Focus on [specific website sections or pages], [types of trips or packages offered], and [key customer feedback or complaints received in the past].
(แปล)
ทำการวิเคราะห์ฮิวริสติกบนเว็บไซต์จองการเดินทางและให้คำแนะนำโดยละเอียด มุ่งเน้นไปที่ [ส่วนของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจง] [ประเภทของการเดินทางหรือแพ็คเกจที่นำเสนอ] และ [ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าหลักที่ได้รับในอดีต]
3. Generate a list of must-have features for an online learning platform targeting young professionals. Take into consideration [the main subjects or fields they are interested in], [learning formats they prefer e.g. video, articles, quizzes], and [any additional tools or resources that might aid their learning journey].
(แปล)
สร้างรายการคุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่กำหนดเป้าหมายไปที่มืออาชีพรุ่นเยาว์ โดยคำนึงถึง [วิชาหลักหรือสาขาที่พวกเขาสนใจ] [รูปแบบการเรียนรู้ที่พวกเขาชอบ เช่น วิดีโอ บทความ แบบทดสอบ] และ [เครื่องมือหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจช่วยเหลือเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา]
คำสั่ง Prompt AI เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากในหลายสายงาน เนื่องจากมีความสามารถที่ท้าทายและทันสมัยในการสร้างเนื้อหา. ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียน, นักบรรณาธิการ, นักพัฒนา, หรือนักธุรกิจ, คำสั่งเหล่านี้เสริมสร้างความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละสายงาน
การใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างเนื้อหาไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร, แต่ยังเปิดโอกาสให้กับความคิ Creativity และนวัตกรรม. ด้วยคำสั่ง Prompt AI, คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครที่ตอบสนองต่อความต้องการของสายงานและลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและนวัตกรรม. ความสามารถในการปรับใช้และสร้างสรรค์ทำให้คำสั่ง Prompt AI กลายเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ในโลกที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
นอกจากการใช้ AI ในการช่วยเหลืองานต่างๆของคุณแล้ว อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ Outsource เข้ามาช่วยเหลือ ถึงแม้ว่า AI จะสะดวก แต่แน่นอนว่าการได้คำตอบบางครั้งอาจจะยังไม่เคลียร์มากพอที่จะคุยเท่ากับมนุษย์ หากคุณกำลังมองหาคนที่สามารถเชื่อเหลือธุรกิจของคุณในหลายๆด้าน คุณอาจจะลองใช้บริการของ EscendeX ของเรา เรามีบริการแบบ One Stop Service ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในทุกด้าน โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน
สอบถามเพิ่มเติมและติดตามได้ที่
โฆษณา