จาก Rising Star สู่ Best Sustainability Awards

จาก Rising Star สู่ Best Sustainability Awards
บทพิสูจน์ SABINA บนเส้นทางแห่งการสร้างความยั่งยืน
หนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การได้ยืนบนเวที SET Awards ซึ่งเป็นการประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่บริษัทจดทะเบียน
จากบริษัทจดทะเบียนกว่า 900 แห่ง ที่ต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในประเภทต่างๆ และจากจำนวนบริษัทไม่กี่แห่งเหล่านั้น มีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” หรือ Best Awards ไปครอง
และเวที SET Awards 2023 ในปีนี้ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ด้านความยั่งยืน (Best Sustainability Awards) ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยคุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซาบีน่า ขึ้นเวที SET Awards รับมอบรางวัลดังกล่าว จากคุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของ SABINA เพราะบริษัทฯ เคยได้รับรางวัลดาวรุ่งด้านความยั่งยืน Rising Star Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2021 และรางวัลชมเชยด้านความยั่งยืน Commended Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2022 ก่อนจะยืนหนึ่งในฐานะบริษัทยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืนในปี 2023 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
“รางวัลนี้สะท้อนความตั้งใจและความทุ่มเทของ SABINA ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่เราพร้อมที่จะผลักดันและมีส่วนร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดของเสียในระหว่างการผลิต
การค้นคว้านวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าในกลุ่มยั่งยืน ที่มีเป้าหมายจะเพิ่มการผลิตให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น รวมถึงการรณรงค์กำจัดชุดชั้นในเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีนำมาซึ่งพลังงานสะอาดที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABINA กล่าว
ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสินค้าและการผลิตที่เน้นกระบวนการสร้างความยั่งยืน แต่ SABINA ยังให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกัน ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม
โดยจัดลักษณะงานให้เหมาะสมกับความสามารถ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานผู้พิการในการดำรงชีวิต รวมถึงจัดสวัสดิการและประเมินปรับค่าจ้างและโบนัสตามผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับพนักงานปกติ ทำให้ SABINA ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ประจำปี 2565
SABINA ยังได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับสูงสุด ‘AAA’ ซึ่งมีเพียง 34 บริษัทเท่านั้น
“การได้รับรางวัลจากเวที SET Awards 2023 ในฐานะ ‘บริษัทยอดเยี่ยม’ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความทุ่มเทของ SABINA ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะฝ่ายบริหาร แต่เราถ่ายทอดเป็น DNA ให้กับพนักงานของเราทุกคนมีส่วนร่วมที่จะผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับทั้งตัวพนักงานเอง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และชุมชน รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้จึงถือเป็นรางวัลสำหรับทุกคน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ SABINA ทั้งทางตรงและทางอ้อม”
และเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ SABINA จะขับเคลื่อนและต่อยอด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งบริษัทฯ ทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยต่อไปในอนาคต
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
โฆษณา