29 พ.ย. 2023 เวลา 09:13 • ข่าว

SAPPE คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023

สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รับมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งธีมการตัดสินรางวัลในปีนี้คือ ความสามารถในการแข่งขัน สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนโดย SAPPE ได้รับรางวัลนี้เป็นปีแรก และเป็นองค์กรเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับรางวัลสาขาดังกล่าวในปีนี้ สะท้อนความสำเร็จขององค์กรที่สามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยน และคว้าโอกาสได้จากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้จึงจะบรรลุถึงความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง
โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2023 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 ซึ่งมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยมีความแข็งแกร่ง มั่นคง และมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
องค์กรทุกแห่งที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลทั้งหมดในวันนี้ ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิโดยละเอียด แต่ละองค์กรไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ แต่ยังมีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าน
อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น และจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
#SAPPE #ThailandCorporateExcellenceAwards
โฆษณา