เคยอ่านหนังสือการตลาดในอดีตที่เครื่องมือและเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้
กล่าวว่า ลูกค้าที่อุดหนุนกิจการของเรา 1ท่าน สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของเรา(ทั้งดีและไม่ดี)แก่คนอื่นๆได้อีก 27 คน
ในปัจจุบันคงใช้เครื่องมือต่างๆได้กว้างขวาง กว้างไกลกว่ามาก
ลูกน้องที่มี"คุณสมบัติที่ดี" 1 คน สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการงานของเราได้มาก และเขาจะรู้ในทันทีว่า "ลูกค้าที่มาอุดหนุนกิจการที่ดำเนินอยู่นั้น" มี"ความสำคัญ"กับนายจ้างมากแค่ไหน
เราคงไม่อาจตัดสินได้ว่า อะไรสำคัญกว่ากัน
^^
โฆษณา