7 ธ.ค. 2023 เวลา 12:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

เปรียบเทียบเงื่อนไข 3 กองลดหย่อนภาษี RMF / SSF / TESG

หลังจาก ครม. ได้อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ให้บุคคลธรรมดาที่ซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ Thai ESG) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ (สำหรับเงินได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2575)
และกำหนดให้ผู้มีเงินได้ไม่ต้องนำเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน Thai ESG คืน มารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีที่ถือหน่วยลงทุนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน SCB WEALTH ไม่พลาดที่จะมัดรวมทั้ง RMF, SSF, Thai ESG ให้ทุกคนได้เปรียบเทียบ และเลือกลงทุนได้ตามสไตล์ของตัวเองกันเลย
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thai ESG กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนได้ที่
1
เลือกลงทุนในแบบคุณ พร้อมสำหรับลงทุนและวางแผนภาษีไปกับ RMF/SSF จาก SCB >>
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF/SSF/Thai ESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน (และอาจมีเงินเพิ่ม) รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ที่มาข้อมูล Thai ESG ข่าวจากทำเนียบรัฐบาล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/75035
 
* เงินลงทุนในกองทุน Thai ESG นำไปลดหย่อนภาษีได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ทั้งนี้ เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่กำหนดโดยกรมสรรพากร”
ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
#SCBWEALTH
#RMF #SSF #TESG
#ภาษี
โฆษณา