27 ธ.ค. 2023 เวลา 07:39 • ความคิดเห็น

ง่าย งาม ธรรมดา

คือความงามของชีวิตที่งดงาม
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตที่ดี
ต้องเป็นชีวิตที่มีเงินทองมากมาย
เพื่อเอาไว้ตอบสนองความสุขจาก
การเกิดขึ้นของกิเลสแต่ความจริง
3
ก็คือชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่เชื่อมโยง
กับธรรมชาติได้ในทุกมิติเพราะเมื่อ
ไหร่ที่คุณเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้
คุณจะได้รับพลังงานจากธรรมชาติ
ส่งกลับมาที่คุณให้คุณเรียบง่าย
1
ยิ่งใหญ่และทรงพลังเป็นคลื่นชนิด
เดียวกับธรรมชาติปรากฏให้เห็น
เรียบง่ายเป็นเมื่อไหร่คุณและความสุข
จะเป็นหนึ่งเดียวกัน....ศาสตร์แห่งความจริง.
7
โฆษณา