6 ม.ค. เวลา 13:50 • หุ้น & เศรษฐกิจ
บ้านปิ่นเกล้า

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ...
1. เงินปันผลร้อยละ 7
2. เฉลี่ยคืนร้อยละ 14
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอาทิตย์ที่ 21 มค. 2567 ณ ห้องประชุม Cashmer grand ballroom โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ นนทบุรี
โฆษณา