10 ม.ค. เวลา 08:40 • ปรัชญา

แม้จะทำบุญทำทานมากมาย

แต่หากจิตใจของเรา
ยังเต็มไปด้วยโลภะ
โทสะ โมหะ ทะนงตน
เราจะไปยังสุขาวดีได้หรือ
จะพ้นทุกข์ บรรลุมรรคผลใดได้หรือ
แม้มีบุญมากมาย
แต่หากจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา
จะอยู่ในสุขาวดีได้หรือ
จะพ้นทุกข์ บรรลุมรรคผลใดได้หรือ
แม้แต่อยู่ในโลกใบนี้
ยังอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจ
ยังอยู่ด้วยการไหลตามกิเลส
เช่นนั้นจะไปสู่สุขาวดีได้อย่างไร
หรือจะพ้นทุกข์ จะบรรลุมรรคผลใดได้อย่างไร
การทำบุญทำทาน
ย่อมเป็นสิ่งที่ดี
แต่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม
ยกระดับจิตใจให้เจริญขึ้น
ย่อมสำคัญและประเสริฐยิ่งกว่า
โฆษณา