24 ม.ค. เวลา 03:49 • ไลฟ์สไตล์
เคยคาดหวังอะไรเยอะเยอะ
มากมายแต่พอโตขึ้นก็อยู่กับ
ความจริงอยู่กับปัจจุบันขณะ
และตั้งใจสร้างเหตุให้ดีแต่ปล่อย
วางในผล
โฆษณา