30 ม.ค. เวลา 09:28 • ความคิดเห็น

EXPEL แปลว่า

" vt. ขับออก, ขับไล่"
โฆษณา