11 ก.พ. เวลา 10:32 • ความคิดเห็น
จะฝึกเจริญสติเพื่อ
บรรลุธรรมให้ได้จะได้
ไม่ต้องกลับมามีกายสังขาร
ให้ทุกข์แบบนี้นานนานอีก
โฆษณา