21 ก.พ. เวลา 10:37 • ความคิดเห็น

BUILD แปลว่า

"v. สร้าง, ก่อสร้าง, ก่อ, ปลูก, สถาปนา, สร้างสรรค, เพิ่ม, ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง, ร่างที่ดี,"
โฆษณา