25 ก.พ. เวลา 07:07 • ความคิดเห็น
ทุกคนที่อยู่ในชีวิตของเรา
ที่เราได้เลือกให้เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับเราล้วนสำคัญทุกคนขึ้นอยู่ที่
เราจะรักษาความสัมพันธ์กับพวกเค้า
อย่างไรความสำคัญไม่จำเป็นต้องใช้
เวลาไปกับเค้าก็แค่พูดคุยไถ่ถามทุกข์
สุขช่วยเหลือเกืัอกูลกันอยู่สม่ำเสมอ
โฆษณา