25 ก.พ. เวลา 11:11 • ความคิดเห็น

"โลกกำลังมีภัยพิบัติ"

🎄"โลกกำลังมีภัยพิบัติและเกิดสงครามไปทั่วทุกหนแห่ง ความตายกำลังใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะแล้ว ขอให้พวกเรามาสร้างโรงงานผลิตอาวุธกันเถิด เพื่อใช้อาวุธที่เราสร้างขึ้นมาปกป้องตัวเราและทำลายข้าศึก"🎄
🎄"อาวุธของเราชาวผู้ปฏิบัติธรรมคือ ธรรมาวุธ ทั้งสติธรรม สมาธิธรรม และปัญญาธรรม นั่นแหละอาวุธของพวกเรา🎄
1
🎄เป็นอาวุธที่ไม่ก่อให้เกิดบาปเกิดกรรมใดๆ เป็นอาวุธทำลายกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่คอยเบียดเบียนรบกวนเราตลอดมาทุกภพทุกชาติ"🎄
🎄"ดังนั้นจึงขอให้พวกเรามาเร่งสร้างโรงงานผลิตอาวุธในทางธรรมกันเถิด"🎄
1
🎈...ธรรมะ..ดา🎈
February 25, 2024
โฆษณา