3 มี.ค. เวลา 08:55 • ข่าว

## สรุปสาระสำคัญจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี-ทำเนียบรัฐบาล 3 มี.ค.

**1. การตอบกระทู้ในสภา**: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้รัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาฯ ตามนัดหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา และหากติดภารกิจ ให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปแทน
**2. ปัญหาที่ดินทับซ้อน**: นายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนของส่วนราชการ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และแผนที่ทหารในอัตราส่วน 1:4000 เป็นมาตรฐาน เน้นการแก้ไขในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทก่อน
**3. ยกเลิกใบตม.6**: นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการยกเลิกใบตม.6 ในภาคใต้และภาคอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง กระตุ้นการท่องเที่ยวและธุรกิจ
**4. ส่งเสริมกิจกรรมของสมัชชาเด็กและเยาวชน**: นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงพม. ส่งเสริมการทำกิจกรรมของสมัชชาเด็กและเยาวชน ในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามกรอบของกฎหมาย
**5. อนุมัติงบกลางให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ**: ครม.อนุมัติงบกลางให้ทีเส็บ เพื่อประมูลสิทธิการจัดงาน InterPride World Conference และกิจกรรม Road To World Pride ส่งเสริมนโยบายความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ
**6. ร่างพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์**: ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเร่งด่วน
**7. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน**: ครม.อนุมัติงบกลางให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดฝุ่นละออง PM 2.5 เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ปรับ KPI ให้ชัดเจน ตั้งเป้าลดจำนวนไฟป่า รายงานผลทุก 4 ชั่วโมง และใช้ข้อมูลจุดความร้อนในอดีตมาป้องกันและจัดทีมระงับไฟป่า
**หมายเหตุ**: ข้อมูลนี้สรุปจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวอื่น
โฆษณา